DIVOKÁ VLTAVA - CÍSAŘSKÝ OSTROV PRAHA

Pro IPR Praha zajišťujeme od roku 2018 dlouhodobý seriál participativních plánování a prezentací k revitalizaci největšího pražského ostrova v projektu Divoká Vltava. Tento projekt je nejenom samostatným krajinným celkem mezi dvěma významnými částmi města (pražským parkem Stromovka a Trojou), nově pojednané území bude v budoucnu zakomponováno do rodícího se největšího pražského parku Trojská kotlina. Projekt Divoká Vltava byl se svými více než 15ti na sebe navazujícími veřejnými setkáními, projednáními, veřejnými konzultacemi, plánovacími stánky, komunitními procházkami a dotazníkovými sondami jedním z nejrozsáhlejších projektů zapojení veřejnosti do architektonicko/urbanistikckého řešení v českých podmínkách. 


Realizace: 2018 - 2020

Zpracovatel participace: Hanus Konzultace a analýzy

Zadavatel: IPR Praha

Architektura/urbanismu: Šindlar s.r.o.


Realizační tým zajistil: 

  • dvojstupňové participativní plánování pro veřejnost (zapracování podnětů do projektu + veřejné odborné zdůvodnění)
  • analýzu potřeb obyvatel Troji směrem k veřejnému prostoru
  • komunitní monitoring (seznam místních stakeholderů)
  • plánovací stánky pro sběr podnětů k vybraným územím
  • plánovací workshopy s žáky základních a středních škol
  • komunitní procházku po místech lokální historické paměti se záznamem
  • on-line dotazníkové šetření k návrhům na revitalizaci území
  • veřejné přednášky, konzultace s projektanty a pracovním týmem
  • zpětnovazebné dotazníkové šetření v době pandemie covid - 19 


Výstupní analýzy projektu (ke stažení) 


Klíčovým aspektem v tomto projektu je propojit vklad veřejnosti s potřebami mnoha silných místních stakeholderů (městské části Troja, magistrátem hl. města Prahy, spolkem pro Trojskou kotlinu, Povodím Vltavy, provozy čistíren odpadních vod a dalších). Projekt úprav břehů Císařského ostrova a koryta řeky Vltavy v nejcennějším místě původní peřeje mezi trojským jezem a Podhořím navazuje na další projekty tvorby lužního parku na trojském břehu, stavby nového slalomářského kanálu v Troji, vybudování několika nových lávek pro pěší dostupnost zoologické a botanické zahrady z okolních městských částí.

Projekt je ale především příležitostí pro obyvatele města jak společně vytvořit zadání pro tvorbu nového, unikátního veřejného prostoru, který by mohl být precedentem pro další rozvoj celé kotliny. A v čem může být příkladem? Především v propojení lidského provozu s nerušeným, přirozeným životem kolem řeky. Botanicky i biologicky je trojská kotlina velmi cenná. Především vodní živočichové a vodní ptactvo našli v této lokalitě celoroční útočiště. Nyní hledáme způsoby jak nabídnout obyvatelům města více možností pro trávení volného času na ostrově, snažíme se zakomponovat provoz linky vodní čistírny do života ostrova a vymyslet další opatření zpříjemňující obyvatelům Prahy pohyb a pobyt v této lokalitě. 

realizační tým:

Mgr. Lukáš Hanus, Ph.D.

Mgr. Martin Veselý Ph.D.

Mgr. Reza Vlasáková

ing. arch. Kristýna Stará

ing. arch. Marek Bečka

MgA. Dalibor Naar
foto: IPR Praha, archiv autorů.