SLUŽBY

Co nabízíme? 

 • strategické plánování rozvoje měst a obcí
 • vícestupňové participativní plánování veřejného prostoru
 • sociální výzkum pro potřeby prostorového plánování (kvalitativní výzkum, dotazníková šetření)
 • zpracování sociologických a urbanistických analýz
 • monitoring účastníků participace (motivace, zájmy, přístupy k problému)
 • facilitace veřejných setkání
Hlavní množinou naší činnosti jsou participativní projednání s veřejností v prostorovém plánování. Pro plánovací akce vytváříme vlastní monitoringy stakeholderů (zúčastněných stran) a analýzy vztahu k veřejnému prostoru. Tyto analýzy slouží nejen k obohacení budoucího procesu vícestupňového plánování, mají především napomoci vzájemnému pochopení motivací jednotlivých zúčastněných stran (veřejnosti, investora, zastupitelstva, spolků atd.)

Město je neustálý dialog, mezi lidmi, mezi člověkem a veřejným prostorem.

Participativní plánování


 • podklady pro návrhy prostorových realizací (budovy, parky, urbanismus)
 • rekonstrukce a tvorba veřejných prostranství
 • revitalizace brownfieldů
 • projednání zadání pro územní plán
 • projednání zadání pro územní studie
 • Dvou-stupňové participativní plánování

Zajišťujeme kompletní proces participativního projednání architektonického či urbanistického návrhu. Dvoustupňový proces zajistí úvodní sběr podnětů od veřejnosti ještě před projektem návrhu. Druhým krokem je kritické projednání variantních návrhů od architekta a veřejnou prezentaci společného návrhu. Zajistíme úvodní analýzy problému, konzultace se zadavatelem, konzultace s projektanty. Dále vedení pracovních skupin za účasti klíčových stakeholderů, facilitování pracovních skupin, projednání variantních návrhů.

Strategické plánování rozvoje obcí a měst 


  • tvorba a aktualizace strategických plánů rozvoje měst a obcí
  • tvorba a aktualizace akčních plánů rozvoje
  • komunitní plány sociálních služeb

  • strategické plány pro firmy, organizace a instituce


Rozvoj obce ve všech jeho oblastech lze plánovat na mnoho let až desítek let dopředu. Je efektivní se na klíčových bodech shodnout nejen s volenými zastupiteli, ale také se zájemci napříč komunitou či komunitami ve městě. Připravujeme kompletní strategické plány rozvoje obcí, sektorové strategické plány a strategie jejich implementace.

Komunitní monitoring


 • mapování stakeholderů (zúčastněných stran)
 • příprava pracovních skupin
 • efektivní propagace akcí participativních plánování
 • řízení rizik spojených s NIMBY hnutími (protestní hnutí proti zvažovanému projektu)
 • vytvoření standardu zapojování občanů obce do rozhodování a plánování

Každé participativní plánování je mimo jiné příležitostí, jak moderovat diskusi o budoucnosti obce ve velmi praktické a atraktivní podobě. K tomu je třeba znát nejen všechny  stakeholdery. Vhodné je oslovit všechny dostupné formální či neformální kolektivy v obci, popsat záběr jejich aktivit, cíle jejich činnosti. Architektonické a urbanistické projekty se dost často dotknou prakticky každého obyvatele obce. Je proto vhodné oslovit všechny možné stakeholdery a definovat, kteří z nich budou neopomenutelní pro dané téma. Monitoring umožní neunavit obyvatele města opakovanými výzvami ke spolupráci. Sociální výzkum má schopnost objevit i netušené kolektivy v rámci obce, které jsou schopné definovat zcela unikátní potřeby s významem pro celý rozvoj obce. 

Výzkum města a obce

 • analýza potřeb
 • analýza deficitů a hodnot veřejného prostoru
 • analýza občanské vybavenosti
 • analýza bariér a rizik
 • analýza motivací zájmových skupin

Projekt jakéhokoliv participativního plánování je vždy nejvhodnější začít důkladnou analýzou tématu včetně výzkumu vnímání problematiky u těch obyvatel, kterých se problém týká. Jelikož bude ve společném plánování na prvním místě názor zúčastněných aktérů, je třeba dobře znát kontext a pozadí, ve kterém jsou názory utvářeny. Veřejný prostor má mnoho významů, které jsou dobře známé většinou jen každodenním uživatelům, někdy jen velmi specifickým skupinám. I zdánlivě nepodstatné detaily diskuse o veřejném prostoru a kontextu jeho usazení v celku města mohou sehrát klíčovou roli při rozhodování. Jejich podcenění může mít fatální důsledky, jejich podchycení a pochopení může být naopak klíčem k úspěšnému a konsensuálnímu návrhu. Právě k tomu slouží antropologický výzkum města.