Povltavská promenáda

Zapojení veřejnosti do návrhu rozvoje rozsáhlého území na pomezí Pražské Libně, Vysočan a Troji cílilo nejen na lokální veřejnost, ale díky své celoměstské významnosti na celou populaci našeho města. Strategická studie pro IPR Praha by měla již nyní definovat, jaké klíčové hodnoty a potenciály by měly být v území v dalších letech a desetiletích podpořeny. Po zprovoznění tunelového řešení pražského vnitřního okruhu bude z této příbřežní části města pokračování zelené páteře Prahy, které propojí kolem toku řeky celé město. Participační tým spolupracovat s JK architekti s.r.o., projektanty prostorových úprav řešeného území. 

Úvodní workshopy vytvořily základní strukturu pro vyjednávání se místními stakeholdery (univerzity, odbory MHMP, nemocnice Bulovka ad.), komunitně aktivní veřejností (spolky) a nejširší veřejností. Celkem bylo zapojeno několik tisíc aktérů, kteří se mohou spolupodílet nejen na cílech strategie rozvoje, ale také na její naplnění vlastními projekty. Tzv. implementační část byla orientována na přizvání partnerů k novému typu starosti o území, ve kterém bude na prvním místě nerušená městská příroda, jejíž je člověk harmonikou součástí.

Realizace: 2021 - 2022

Zpracovatel: JK architekti s.r.o.

Zadavatel: IPR Praha

Realizační tým - participace:

Mgr. Lukáš Hanus. Ph.D.

Mgr. Reza Vlasáková

Bc. Martin Dolský

Realizační tým - architektura/urbanismus:

Ing. Štěpán Špoula

Ing. arch. Jan Kasl

Ing. arch. Čestmír Kříž


Realizační tým zajistil: 

  • Zajištění informační kampaně k projektu
  • Zapojení stakeholderů - workshopy, hloubkové rozhovory
  • Zapojení komunity - workshopy, hloubkové rozhovory
  • Dotazníkový sběr návrhů k strategické studii
  • Zpětnovazebné projednání architektonicko/urbanistického návrhu 
  • Řízení komunikace v mezioborovém týmu (zpracovatel, IPR Praha, architektekti, zástupci MČ Praha 6, spolky, veřejnost)