PROGRAM ROZVOJE OBCE

Nabízíme kompletní zpracování Strategického plánu rozvoje obce (Programu rozvoje obce).


Náš přístup k tvorbě Plánu rozvoje obce (Strategického plánu rozvoje obce) je charakteristický

 • komunitním a participativním přístupem k tvorbě rozvojových priorit se současným zapojením odborníků,
 • výrazně zapojuje veřejnost a představitele obce do tvorby pilířů rozvoje, cílů a možných projektů. 
 • motivuje aktivní jedince v obci do řešení problémů obce, jelikož jim dává možnost podílet se na plánu a způsobu jejich řešení,
 • definuje relevantní problémy v rozvoji obce, jelikož na nich panuje shoda napříč obyvateli obce. 

Cílem strategického plánu rozvoje je vytvořit investičně a projektově realistický plán řešení rozvojových výzev, které posunou společenství obce k větší udržitelnosti, autonomii, kvalitě veřejného prostoru pro život, podnikání a vzdělávání.

V úvodní část tvorby PRO:

 • vytvoříme systém komunikace se všemi složkami podílející se na tvorbě PRO,
 • vysvětlíme všechny kroky pořizování PRO, a formy účasti jednotlivých složek obecního úřadu i veřejnosti,

 • vytvoříme řídící a koordinační orgány na straně obce a komunity,

 • nastavíme zodpovědnosti,
 • vypracujeme podrobné monitoringy místních aktérů sloužících pro jejich budoucí efektivní zapojení do tvorby PRO,
 • ustavíme koordinační skupinu PRO,
 • ustavíme pracovní skupiny pro odborné rozpracování prioritních pilířů a na ně navazujících cílů.

V analytické části tvorby PRO:

 • sebereme veškerá objektivní, kvantifikovatelná, statistická data o populaci obce a prostředí v obci. (doprava, životní prostředí, sociální politika, vzdělávání, ekonomické prostředí, charakteristika obyvatelstva, občanská vybavenost, cestovní ruch, technická infrastruktura, územní rozvoj atd.).
 • Provedeme několik hloubkových rozhovorů o realitě obce s významnými místními aktéry (zastupiteli, podnikateli, pedagogy, zástupci spolků atd.).
 • provedeme první veřejné plánovací setkání (analytické),
 • výsledky setkání ověříme anketou formou dotazníku.

V návrhové části tvorby PRO

 • identifikujeme problémové oblasti rozvoje obce,
 • vypracujeme Rozvojovou vize obce.
 • provedeme druhé zpětnovazebné veřejném plánování.
 • vypracujeme Strategický pán rozvoje obce (Programu rozvoje obce).

V implementační části PRO:

 • vytvoříme Akční plán pro první 1 až 2 roky existence PRO,
 • navrhneme implementační plán,
 • nastavíme systém indikátorů a monitoringu úspěšnosti naplňování PRO v dalších letech.