Výzkum volnočasových aktivit obyvatel Spořilova zaměřený na definování deficitů volnočasové infrastruktury na Spořilově

Sociologické dotazníkové šetření jsme provedli na zakázku ÚMČ Prahy 4 pro potřeby projekčního týmu navrhující koncepci těžkého zastřešení Spořilovské spojky. Šetření bylo provedeno na reprezentativním vzorku 200 respondentů pokrývající tři lokality spořilovského sídliště (Spořilov I., sídliště Spořilov II. a tzv. staré Spořilov). 

Projekt tzv. "těžkého zastřešení" Spořilovské spojky (silnice II. třídy R243) je mimořádný nejen svým stavebním rozsahem. Výrazně promění rozsáhlou část Prahy 4 - Spořilova. Snahou projektu je eliminovat negativní vlivy velkokapacitní automobilové dopravy skrze obytnou část města. Více na https://www.satra.cz/sporilovska-spojka-zakryti/

Po úvodním setkání s občany v únoru 2017, s účastí kolem 180 místních obyvatel bylo zřejmé, že obyvatelé Spořilova vnímají nové veřejné prostranství jako plochu parkovou. Od tohoto předpokladu se odvíjely hypotézy v dotazníkovém šetření. Příspěvek k rozvaze o podobě veřejného prostranství byl hlavním cílem výzkumu. Jeho závěry byly zapracovány do variant řešení prostranství, a ty ještě dále kriticky zhodnoceny ("participovány") veřejností.

Mezioborový tým architektů a sociálních vědců následně definoval okruhy otázek dotazníku. Dojde také k propojení tzv. starého Spořilova se sídlištěm Spořilov II. jak v úrovni přirozeného terénu, tak v jejich východní části (u tramvajové trati) pomocí schodů a nájezdových ramp.

Výstupní analýzy projektu (ke stažení)  

.

Cíle výzkumu


  • Identifikovat očekávání a obavy obyvatel Spořilova související s projektem zastřešení Spořilovské
  • Identifikovat obyvateli vnímané deficity Spořilova v oblasti volnočasových a rekreačně sportovních aktivit a pěší prostupnosti území.
  • Ověřit míru relevance podnětů z prvního plánovacího setkání na statisticky reprezentativním vzorku nejméně 200 kvótně vybraných obyvatel Spořilova.
  • Přispět těmito kroky k optimalizaci architektonického řešení a funkční náplně veřejného prostranství nad zastřešenou Spořilovskou ulicí.

Dotazník sledoval tyto tematické okruhy:

  • Vzorce chování obyvatel Spořilova při trávení volného času na Spořilově a jeho okolí.
  • Deficity nabídky pro trávení volného času na Spořilově a v okolí ze subjektivního pohledu jeho obyvatel.
  • Spokojenost se současnými možnostmi pěšího propojení systémem nadchodů a podchodů přes Spořilovskou spojku.
  • Preference obyvatel ve výběru vhodných aktivit pro nový parkový prostor.
  • Socio-demografické tendence trávení volného času u populace Spořilova.Zadavatel: UMČ Praha 4

Realizační tým:

Mgr. Lukáš Hanus. Ph.D.

Mgr. Alica Brendzová

Mgr. Martin Veselý Ph.D.

ing. arch Jana Kapičková

foto: www.triarchitekti.cz, www.satra.cz