Kvalitativní výzkum mezi klíčovými lokálními aktéry v souvislosti se záměrem transformace areálu Michelských pekáren v rezidenční oblast

Na jednom z největších brownfieldů bývalých MIchelských pekáren v pražské Michli plánuje nový vlastník Skanska Reality a.s. vybudovat novou rezidenční čtvrť s několika stovkami bytů různé kategorie. Pro budoucí participativní plánování projektu s veřejností byla vytvořena sonda do současného uživání veřejných prostranství v Michli, aby byla dosažena základní znalost o hodnotách a problémech z hlediska místních obyvatel a dalších důležitých stakeholderů (zájemníků).  

Smyslem studie bylo definovat hlavní hodnoty a deficity veřejného prostoru Michle tak, aby nová výstavba neohrozila navyklé vzorce užívání veřejného prostoru jeho obyvateli. V druhé rovině měla studie přispět k dedukování způsobů, jak rozvinout potenciál oblasti. Potenciál rozvoje odvozujeme z výpovědí reprezentativního vzorku místních obyvatel, kteří jsou zvyklí veřejný prostor jistým způsobem obývat. Byl vytvořen aktérský místopis oblasti, postižena místa se společenskou hodnotou a pamětí, definovány problematické oblasti s neřešenými problémy. Studie sloužila jako podkladový materiál pro pracovní komisi zřízenou ÚMČ Praha 4 ve spolupráci se Skanska Reality a.s., pro projekční práci architektonického ateliéru, pro potřeby participativního plánování, a také pro veřejnost jako jeden z podkladů pro vyjednávání a prohlubování komunitní diskuse o proměně Michle. 

Výstupní analýza projektu (ke stažení)

Cíle projektu

Výzkum se zaměřil především na sledování těchto oblastí:

  • Hodnoty a významy spojované s areálem pekáren obyvateli Michle.
  • Způsoby využívání veřejného prostoru v jednotlivých částech vymezené oblasti Michle (silné a slabé stránky, deficity, příležitosti rozvoje).
  • Klíčové problémy spojené s veřejným prostorem v Michli (doprava, občanská vybavenost, prostupnost územím, rekreační a relaxační infrastruktura).
  • Definice významu jednotlivých prostorových celků (částí čtvrti, významných míst) z hlediska jejich možného dalšího rozvoje.

Cílem výzkumu bylo popsat hodnoty, které si obyvatelé Michle spojují s veřejným prostorem a místní občanskou vybaveností. Projekt souvisí s možnostmi další výstavby na ploše, kde v současnosti stojí průmyslový areál bývalých Michelských pekáren.

Hlavní definované hodnoty, deficity a příležitosti veřejného prostoru a společného soužití místních občanů jsou využitelné pro jakoukoliv budoucí změnu struktury sídelních oblastí Michle, jejímž cílem bude zvýšit kvalitu života v této části města. Teoretický přístup výzkumu vychází z předpokladu, že ačkoliv je veřejný prostor nějak vytvořen a strukturován (stavebně, komunikačně, legislativně, majetkově), jeho pravý smysl vytváří až jeho obyvatelé, kteří se dle svých potřeb adaptují na jeho možnosti. Využívání a nároky na charakter a kvalitu veřejného prostoru se proměňují v souladu s generační požadavky obyvatelstva, změn životního stylu a také silou komunitní pospolitosti.

Výsledky kvalitativní antropologické sondy (hloubkové rozhovory s místními aktéry, terénní monitoring oblasti) doplňují zjištění sociologické dotazníkové sondy společnosti STEM/MARK z roku 2016. Vznikl tak velmi reprezentativní materiál. Tato analýza je podrobným úvodem do problematiky. Vede k prohloubení znalostí o lokalitě. Může být využita jako podklad pro další participativní navrhování podoby čtvrti s jejími občany.zpracovatel: dialog architekti s. r. o.

zadavatel: ÚMČ Praha 4

realizační tým:

Mgr. Lukáš Hanus, Ph.D.

Ing. arch. Jana Kapičková

Ing. arch. Kristýna Stará

Mgr. Martin Veselý, Ph.D.

foto: Skanska Reality a.s., IPR Praha, archiv autorů.

citace: Kvalitativní výzkum mezi klíčovými lokálními aktéry v souvislosti se záměrem transformace areálu Michelských pekáren v rezidenční oblast. Zpráva od dialog architekti s. r. o., 2017.