MODELOVÝ PROJEKT


Od participace k hotové architektonické studii.

Zde naznačíme, jak může vypadat průběh participativního projednání prostorového návrhu s veřejností iniciovaný městskou samosprávou. Každý projekt je vždy jiný a jeho řešení si žádá specifický přístup. Přesto existuje základní schéma, obecný standard, kterého se snažíme držet a doporučujeme ho všem klientům.

Orientační harmonogram dvoustupňového participativního veřejného návrhu revitalizace bývalého průmyslového areálu

Záměr


Soukromý investor odkoupil areál bývalého průmyslového podniku o výměře cca 2,5 hektaru a chce z něho udělat rezidentní bydlení. Pozemek se nachází ve středočeském městě s populací cca 5000 obyvatel. Záměrem investora je zde vybudovat rezidenční bydlení pro 300 obyvatel v kombinaci vilových a bytových domů. Obec má platný územní plán, ve kterém je plocha vedena jako nerušící výroba (VN). Investor bude usilovat o změnu územního plánu. Na území neexistuje žádný další regulativ (územní studie, územní plán). Investor oslovil příslušný odbor obecního úřadu s žádostí o změnu územního plánu. Území současného brownfieldu, bývalého průmyslového areálu, již neslouží svému původnímu účelu. Území má ale strategickou polohu v blízkosti lokálního centra služeb a dopravního uzlu. V nově vytvářeném územním plánu města (popř. aktualizaci územního plánu) je s územím počítáno jako transformační plochou, která by měla doplnit občanskou vybavenost města.

Vstupní předpoklady


Obec podmíní změnu územního plánu realizací architektonické studie pro rozvoj území, která proběhne formou tendru (veřejné výběrové řízení). Podklady pro zadání soutěže na zpracování architektonické studie budou vytvořeny participativně ve veřejném projednání se všemi místními stakeholdery (zúčastněnými stranami) včetně veřejnosti. Obec uhradí participativní projednání, investor uhradí náklady na pořízení územní studie. Byl vybrán realizátor participace (Hanuska). Obec se s realizátorem participace dohodne na dvoustupňovém participativním plánování zadání architektonické studie.

Jak na participaci? 

Úvod


 • proběhnou úvodní setkání mezi zástupci samosprávy, investorem a realizátorem participace - je vysvětlen a dohodnut průběh participace, jsou vysvětleny role v průběhu participace a zodpovědnost za jednotlivé oblasti
 • je zadán a proveden monitoring stakeholderů (seznam všech zúčastněných stran, které by se měly či mohly k návrhu vyjádřit)

 • jsou analyzovány dostupné podklady (strategický plán rozvoje města, parciální rozvojové plány, výstupy MA21, územně plánovací dokumentace, ÚAP atd.)
 • je zadána a provedena analýza potřeb obyvatel města stran občanské vybavenosti a služeb (antropologická kvalitativní studie nebo dotazníkové šetření, případně anketa)
 • je zřízena pracovní skupina za účasti zastupitelů města, investora, zákonných účastníků stavebního řízení, dotčených institucí, spolků a neziskových organizací, zástupců neformálních místních komunit a dalších stakeholderů dle povahy projektu. Zúčastněné strany jsou známy z tzv. komunitního monitoringu
 • pracovní skupině jsou představeny cíle investora, podmínky městské samosprávy, je představen smysl participace, vysvětlen postup tvorby participativního návrhu, představeny závazné kroky po dokončení participativního návrhu ze strany investora i městské samosprávy. Pracovní skupinou jsou všechna témata kriticky projednána a definována rizika stavebního projektu včetně jeho průběhu
 • se samosprávnou je domluvena propagace první události analytického participativního plánování v obci, zamluven prostor a definován servis účastníkům 

I. stupeň participativního plánování s veřejností


 • je připraveno veřejné projednání formou pracovních stolů vedených profesionálními facilitátory - sběr dat o hodnotách a problémech cílového území a spojitých územích v jeho okolí, projednání obsahuje také hlasování účastníků o nejdůležitějších podnětech (prioritizace)
 • analýza ze sběru dat od veřejnosti (I. stupně participativního plánování) funguje jako zadání pro projekční kanceláře účastnící se architektonické soutěže - výsledná analýza je taktéž zveřejněna a dostupná jakémukoliv zájemci stran veřejnosti k připomínkám
 • ve spolupráci městské samosprávy a investora je zadáno veřejné výběrové řízení - ideová soutěž na zpracování projektu cílového území
 • je zřízena odborná komise se závislými i nezávislými členy, která vybere vítěze ideové soutěže
 • vítěz ideové soutěže připraví na základě všech poskytnutých podkladů 2-3 varianty řešeného území pro druhý stupeň participativního plánování

II. stupeň participativního plánování s veřejností


 • pracovní skupině jsou projektantem představeny návrhy přihlášené do architektonické soutěže - proběhne úvodní kritické testování návrhů
 • je připraveno zpětnovazebné veřejné projednání variantních návrhů projekční kanceláře
 • jsou představeny 2 - 3 návrhy zástupci projekčních ateliérů, kteří vysvětlí jak zareagovali na podklady k soutěži (především na participativně vytvořené zadání)
 • zpětnovazebné projednání proběhne formou pracovního stolu vedeného facilitátorem se zápisem poznámek veřejnosti k jednotlivým návrhům - u pracovních stolů je diskutován každý variantní návrh samostatně
 • veřejné participativní projednání obsahuje také hlasování účastníků o nejdůležitějších podnětech (prioritizace)

 • souhrnná analýza zpětnovazebného veřejného projednání slouží k zapracování do finální verze architektonické studie

Veřejná prezentace finálního návrhu

 • projektant představí výsledný návrh architektonické studie a veřejně vysvětlí, jak zareagoval na podněty z druhého veřejného projednání
 • činnost pracovní skupiny je ukončena
 • návrh je společně se změnou územního plánu nabídnut zastupitelstvu obce k hlasování